Lädja – Rösås ett område av Riksintresse

Av riksintresse är områden som är unika i en region eller för landets historia, allt från förhistorisk tid till nutid och som visar hur människan utnyttjat tillgängliga naturresurser och som speglar samhällets utveckling och byggnadsskick. Riksantikvarieämbetet är ansvarig myndighet.

Lädja-Rösås är ett unikt odlingslandskap med karaktäristisk och välbevarad bebyggelse präglad av det laga skiftet. I områdets finns lämningar som visar kulturlandskapets framväxt och det gamla bondesamhället i form av sten- och bronsåldersrösen samt in- och utägor.