Hällristningen i Hjulatorp

Hällristningen ligger norr om Hjulatorp vid vägen från Hjulatorp Norregård mot Bergsjön. Ristningen är troligen från äldre bronsåldern (1800-650 före Kristus). Det är ovanligt med hällristningar i Småland och denna hittades 1909.

Hällristningen är övertäckt för att skyddas.

Den 13 oktober 1909 hittade Knut Kjellmark och Olof Lindsten hällristningen. I tidskriften Fornvännen nr.4 1909 kan man läsa deras rapport. Här ett utdrag:

Vid ett besök i Rösås i Bergs socken, Kronobergs län, erhöllo vi af hemmansägaren Johannes Månsson därstädes på fråga, om han i trakten kände till fornlämningar af något slag, bland andra upplysningar äfven den, att han från barndomen erinrade sig en del "ringar och fotspår" på en slät häll vid hans fädernegård Hjulatorp. Med anledning af denna upplysning begåfvo vi oss den 13 okt. i år till den ifrågavarande platsen och blefvo här af släktingar till hr Månsson påvisade berghällen, där de förmodade ristningarna funnos. Berget, som består af finkornig gnejs, är beläget ungefär 400 m. N. om Hjulatorps Norregård och 100 m. S. om en djupt inskjutande vik af Bergsjön, invid vägen, som går mellan sjön och gärden. På västra sidan af berget låg den omtalade släta hällen, som utgjorde en afsats med svag lutning åt V. Här funno vi verkligen vid vår första granskning en del figurer — fyrekrade hjul, koncentriska ringar och skosulor sam! skålformiga fördjupningar—rislade på hällen.

Fornvännen 4, 187-194 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1909_187