Dokument

Protokoll och diverse dokument från sockenrådet.

Föreningssamverkan sept 2022

Kontaktpersoner för föreningarna i Berg kommer att träffas regelbundet för att utveckla samarbetet och öka kunskapen om varandra. Detta är ett resultat av de workshops som genomfördes vintern 21/22. Detta är anteckningar från första mötet i september 2022 med bl a presentation av deltagarnas verksamhet.

Föreningssamverkan sept 2022

Trafik - skrivelse 2018

Under 2018 arbetade sockenrådet mycket med trafikfrågor riktade mot de oskyddade trafikanterna. Myndigheter, politiker och andra makthavare bjöds in till en trafikdag och fick besöka platser som sockenrådet anser trafikfarliga. Våra synpunkter fick inget konkret gensvar.

Här är en skrivelse som sockenrådet skickade till beslutsfattarna efter trafikdagen. 

Trafikskrivelse 2018

Enkätsvar - våren 2021

Våren 2021 genomfördes en enkät, både på webben och via Bergbladet. Enkäten var främst för att dokumentera intresset för eventuella lägenheter eller verksamhetslokaler i Bergs sockenstuga. Men i enkäten ställdes en rad andra frågor om vad Bergborna vill och hur man vill utveckla sin bygd. 

Sammanställning enkät 2021

Workshop oktober 2021

Hösten 2021 ordnades en workshop som uppföljning på den enkät som gjorts tidigare samma år. Den handlar om vad Bergborna vill satsa på framöver. 

Sammanfattning workshop