Utflykter

I Berg socken finns många möjligheter till rekreation och friluftsliv. Här finns ett 20-tal sjöar att upptäcka, sagolika skogar, många fina promenad- och cykelstråk. Terrängen är kuperad och det märks att socknen ligger i övergångszonen mellan Slätt-Värend och Höjd-Värend. Flera utsiktsplatser finns att upptäcka. Med hjälp av ”terrängkartan” från lantmäteriet navigerar man enkelt och kan hitta egna smultronställen. Tänk på att följa allemansrätten!

I Bergs omgivningar finns flera utflyktsmål för olika intressen, samt verksamheter inom konst och hantverk. Mycket är tillgängligt året om, men framför allt öppnas portarna till Berg under Bergveckan (första veckan i juli).

Hällristningen i Hjulatorp

Hällristningen ligger norr om Hjulatorp vid vägen från Hjulatorp Norregård mot Bergsjön. Ristningen är troligen från äldre bronsåldern (1800-650 före Kristus). Det är ovanligt med hällristningar i Småland och denna hittades 1909.

Hällristningen är övertäckt för att skyddas.

Vackra utsiktsplatser

Bergs socken är en kuperad bygd med ett varierat landskap med sjöar, skogar och brukad jord. Det finns flera platser där man får en storslagen utsikt över bygderna.

  • Holma by
  • Bergs hembygdsgård
  • Hinsekind
  • Hulta klint
  • Kattekull - mellan Rösås och Bråt
  • Rösås

 

 

 

Ernatorp

En klassisk radby med ekonomibyggnaderna på ena sidan vägen och boningshusen på den andra.

Lädja – Rösås ett område av Riksintresse

Av riksintresse är områden som är unika i en region eller för landets historia, allt från förhistorisk tid till nutid och som visar hur människan utnyttjat tillgängliga naturresurser och som speglar samhällets utveckling och byggnadsskick. Riksantikvarieämbetet är ansvarig myndighet.

Lädja-Rösås är ett unikt odlingslandskap med karaktäristisk och välbevarad bebyggelse präglad av det laga skiftet. I områdets finns lämningar som visar kulturlandskapets framväxt och det gamla bondesamhället i form av sten- och bronsåldersrösen samt in- och utägor.

Bergs kyrka

Bergs kyrka uppfördes under 1830-talet och invigdes av biskopen Esias Tegner 1835.

Kyrkan är en traditionell sockenkyrka i nyklassicistisk stil där större delen av inredningen är ursprunglig. Kyrkan har renoverats ett flertal gånger. Kyrkan åtreinvigdes efter den senaste genomgripande renoveringen i december 2017.

Svenska kyrkan i Berg

 

Bergs gamla kyrkogård

Gamla kyrkogården eller ödekyrkogården ligger strax intill landsvägen mot Rottne – två kilometer söder om Bergs kyrka.

Kyrkogården uppfördes troligen under slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet. På platsen finns idag ruinen efter Bergs medeltida kyrka. Den gamla kyrkan revs 1831 och delar av den har använts som byggnadsmaterial till den nya kyrkan. En del andra föremål har tagits tillvara och finns nu i den nya kyrkan.

Svenska kyrkan/Bergs ödekyrkogård

 

Ingelstorps kvarn

Kvarnruinen ligger strax intill vägen mellan Berg och Tolg.

Platsen är känd som en kvarn- och sågverksplats sedan 1600-talet, men har kanske funnits betydligt längre än så.

Morgonen den 25 mars1960 brann Ingelstorps kvarn och sågverk ner. Idag finns bara husgrunder, kvarnränna och kvarndamm kvar. Den kvarn som brann uppfördes 1860-talet. Kvarndammen byggdes ca 1845. Vid branden förstördes också den såg som var bygd i vinkel till kvarnen.

Området är registrerat som fornlämning och röjs av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Bergs hembygdsgård

Hembygdsgården ligger strax öster om Bergs kyrka och alldeles intill Elin Wägners Lilla Björka.

Mangårdsbyggnaden låg ursprungligen i Hult, Bergs socken. Huset plockades ner och sattes samman igen på sin nuvarande plats i början av 1950-talet.

Hembygdsföreningen fick huset som gåva av grosshandlaren Carl F. Jonasson, Lammhult och trävaruhandlaren Gunnar Petersson, Lammhult.

Den vackra tomten på ca 5 000 m2 fick hembygdsföreningen som gåva 1950 av familjen Skogström på Bergs säteri.