Lädja rote

Lädja är socknens största by. De jordbruks-historiska spåren är omfattande med förhistoriska röjningsrösen, stenmurar, äldre vägar och välbevarad 1800-talsbebyggelse. Idag är det endast ett fåtal som lever enbart på jord- och skogsbruk. Byn ligger på sydsluttningen till Lädja sjön. Skiftet under mitten av 1800-talet och nyare bebyggelse har gjort att bebyggelsen är relativt utspridd. I byn finns ett missionskapell från 1920-talet (privatägt) och en skolbyggnad som ägs av Lädja badplatsförening. Vid Lädjasjön finns en badplats.