Berg Socken
Startsida
Leva och bo
Turism
Sockenrådet
Torget
Bergveckan
Företag
Föreningar
Leaderprojekt

Stadgeändring på sockenstämman

På sockenstämman den 29 oktober föreslås en stadgeändring som gör alla ledamöter i sockenrådet ordinarie, samt stärker den geografiska spridningen. Hela förslaget ser du här:

Förslag till stadgeändring

Vid förra årets stämma fick sockenrådet i uppdrag att utforma ett förslag till stadgeändring som :
a) gör samtliga ledamöter till ordinarie ledamöter. Inga suppleanter.
b) stärker den geografiska representationen.


Sockenrådet föreslår följande ändringar i punkt 8 och 10:

Nuvarande text:
8. Sockenrådet
Sockenrådet består av ordförande jämte åtta övriga ledamöter. För ledamöterna utgår
mandattiden växelvis så att årligen halva antalet ledamöter nyväljs. För varje ledamot i
sockenrådet väljes en suppleant för en tid av två år. Samtliga här nämnda uppdrag skall vara
oavlönade förtroendeuppdrag.

Förslag till ändring av punkten 8:
8. Sockenrådet
Sockenrådet består av ordförande jämte sexton övriga ledamöter. Mandattiden för ledamöterna är två år och utgår växelvis så att årligen halva antalet ledamöter nyväljs.
Geografisk spridning är viktigt vid sockenrådets sammansättning. En ledamot från varje rote ska eftersträvas. Samtliga här nämnda uppdrag skall vara oavlönade förtroendeuppdrag.


Nuvarande
10. Sockenrådets sammanträden
Sockenrådet, som sammanträder efter kallelse av ordförande eller om minst två ledamöter så
begär, är beslutsmässigt då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal
gäller den mening som biträdes av sammanträdets ordförande.

Förslag till ändring av punkten 10
10. Sockenrådets sammanträden
Sockenrådet, som sammanträder efter kallelse av ordförande eller om minst två ledamöter så
begär, är beslutsmässigt då minst fem av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal
gäller den mening som biträdes av sammanträdets ordförande.

Konsekvensändring av punkten 5:
Ärenden på stämman. Tidigare ärende 9 för val av ordinarie ledamöter samt 10 för val av suppleanter byts mot
9. Val av åtta sockenrådsledamöter på två år.

Ändra nyheten | Ta bortSidan skapad av MG Webbproduktion

Läs mer om Elin Wägners hem Lilla Björka Läs senaste numret av Bergbladet Se programmet för årets Bergveckan Besök torget med forum och anslagstavla Lokaler för uthyrning