Berg Socken
Startsida
Leva och bo
Turism
Sockenrådet
Torget
Bergveckan
Företag
Föreningar
Leaderprojekt
Så inleds stadgarna som stakar ut riktningen för Bergs sockenråds verksamhet.
Sockenrådet utses av sockenstämman som hålls varje år. Här har alla med intresse för Berg yttrande- och motionsrätt, och alla över 15 år som är skrivna i socknen rösträtt. Första sockenstämman hölls den 28 augusti 1988.
I sockenrådet finns representanter från socknens alla delar. Tanken är att sockenrådet ska kunna vara bygdens samlade röst i olika avseende. Men rådet har också uppgiften att öka gemenskapen i bygden. Verksamheten inriktar sig därför dels av att trycka på olika politiska organ och myndigheter i frågor som berör bygden dels att ordna aktiviteter som skapar ”vi”-känsla.
Årets ledamöterLedamöter 2021/2022:
Lars-Erik Persson (ordf), Lädja, 75081
Maria Bjurström, Ernatorp, 073-1518868
Birgitta Pettersson, Bredhult, 74067
Anders Thomasson, Källehult, 74076
Kerstin Haggren, Ramsås, 74168
Lars Nyvall, Fagerås, 74029
Gunnar Petersson, Slätthult 75083
Erik Hansson, Matkull, 74101
Maria Ahl Zanier, Berg, 72023
Karl Larsson, Torset, 72064
Eva Bünger, Lädja
BG Andersson, Hjulatorp
Mats Ericsson, Håknahult
Anna-Carin Lindkvist, Lövhult
Mikael Forsberg, Berg
Lisa Palm, Lädja

Leader-projekt


2007 bildades ett Leader-område,en europeisk modell för landsbygdsutveckling, där Växjö kommun ingår. Bergs sockenråd bjöd in representanter från Leader Linné för att höra om modellen kunde tillföra något till Berg. En grupp företagare och andra intressenter träffades därefter ett antal gånger och skissade på ett projekt kallat KNUFF. Bergs sockenråd ombads bli projektägare för KNUFF, som var en förstudie.
KNUFF föll väl ut och resulterade bland annat i två Leader-projekt: Lärande bygd och Branding Berg. Läs mer om fliken Leaderprojekt

Mer om Leader Linné på: www.leaderlinne.se

Sockenrådet - Historik och verksamhet genom åren


Sedan Bergs sockenråd bildades 1988 har en rad stora och små frågor varit på dagordningen. Från de allra första åren kan nämnas att sockenrådet satte upp den anslagstavla som fortfarande finns intill kyrkan. Den lackade kartan är gjord av Håkan Andersson från Hult. Bussförbindelsen, för gymnasieleever och andra resenärer, som går från Lammhult, över Berg och Åby, till Växjö är ett resultat av sockenrådets arbete. Sopcontainrar och förändrade skolskjutsregler var andra frågor som engagerade. Sockenrådet stöttade också på olika sätt tankarna på ett föräldrakooperativt daghem.

På sockenstämman 1989 var talmannen Tage G. Peterson (uppvuxen i Hagtorpet, Berg) gäst och intresset var så stort att bygdegården var fullsatt. Enligt dokumentationen som finns så fick ”kurirer sändas i panik för att plundra frysboxar på bullar och sockerkakor”…

Ganska snart engagerade sig sockenrådet för fler bostäder, framför allt hyreslägenheter, i bygden. En enkät genomfördes och ganska snart fanns flera tomtalternativ för nya marklägenheter. Våren 1991 hade en möjlig tomt, åkern invid hembygdsgården, utkristalliserat sig. Avsikten var att bygga 6-8 marklägenheter.

Hösten 1991 fick Bergs sockenråd en förfrågan från Växjö kommun. Kommunen ville på försök genomföra ett utvecklingsprojekt i Berg. Tanken var att bilda en ”frisocken” och samla alla typer av bidrag från olika myndigheter och ge det som ett friare ekonomiskt stöd för socknens utveckling. En halv miljon kronor avsattes, vilket bland annat skulle finansiera en projektledare på halvtid. Gunilla Skogström anställdes som projektledare under ett år.

Det redan påbörjade arbetet för nya lägenheter i Berg inkluderades i Berg-projektet. Ritningar togs fram, det kommunala bostadsföretaget involverades. Men frågan gick i sank när Växjö kommun beslutade att inte längre gå i borgen för byggprojekt. Den rådande lågkonjunkturen gjorde också sitt till.

Under Berg-projektet arbetade man också intensivt med att få tillstånd en ny affär i bygden, sedan affären i Bredhult lagts ner. Planer togs fram för att bygga en ny affär i korsningen väg 30 och väg 126 och driva den som ekonomisk förening. Överklaganden och den djupa lågkonjunkturen stjälpte även detta projekt.

Två tunga delar inom Bergprojektet – lägenheterna och affären – gick alltså på pumpen. Trots att så oerhört mycket arbete lades ner och att båda projekten verkade vara ekonomiskt realistiska. Det var två oerhört tunga bakslag som det tog tid att repa sig från.

Positivt från Bergprojektet var ändå att Bergbladet startades och att en företagarutbildning genomfördes. Sockenrådet fick dessutom behålla de projektpengar som inte förbrukats under året för kommande utvecklingsprojekt. Och kanske också kraftsamlingen kring Bergprojektet så småningom blev drivkraften till Bergveckan…

Efter Berg-projektets slut 1993 blev de ärenden som drevs i sockenrådet mindre, mer konkreta och framför allt genomförbara. Dansbanan vid bygdegården byggdes med gemensamma krafter av sockenrådet. Fler informationsbroschyrer, bland annat om Singoallas grotta, togs fram. Fotbollsplanen i Berg sponsrades med gräsfrön och fotbollsmål och blev åter spelbar. Behovet av en träffpunkt vintertid löstes med pub-aftnar, till att börja med i hemvärnsgården i Furuledet, senare i bygdegården. Pub-aftnarna blev en enorm publikframgång. Över 100 personer trängdes i hemvärnsgården och golvbjälklaget fick provisoriskt stöttas upp efter första pub-tillfället.

Aktiviteter för social gemenskap och vi-anda dominerar senare delen av 1990-talet. Sockenrådet ordnar danskurs, jägarexamenskurs, matlagningskurs och fotbollsturnering. Pub-kvällarna fortsätter och höjdpunkten på året är Bergveckan (läs mer på annan plats), ett initiativ som visat sig bli riktigt lyckosamt.

2000-talet inleds med att bergsocken.se, bygdens egen hemsida skapas. Trafikfrågorna är ständigt på dagordningen och sockenrådet får – till sin förvåning – positiv respons på kraven på nedsatt hastighet i både Lädja och Berg. Bergveckan tar allt mer kraft. Sockenrådet har förutom de samordnande uppgifterna också en ”egen” dag, sista lördagen, som avslutas med musik och dans. Kolmila och tjärbränning är publikdragande aktiviteter som prövas på.

Sockenrådet har deltagit i de landsbygdsträffar som ordnats av Växjö kommun och länsbygderådet. Rådet har också försökt hålla koll på olika landsbygdsstöd för att se vad som kan vara aktuellt för Berg, exempelvis EU:s strukturfonder och stöd för vad som kallas social ekonomi. Sockenrådet har också grundligt gått igenom remisser på kommunala program, exempelvis ”Växjö stad och land” 2002.

Sockenrådet står i dag som arrangör för ett antal årliga traditioner i bygden: Att julgranen kommer upp på kyrkbacken och att granen dansas ut är ett exempel. Sedan fotbollsplanen i Berg började användas för spontana träningar har ett Bergmästerskap i fotboll genomförts i augusti varje år. Behovet av att träffas vintertid består och 1990-talets pubaftnar har ersatts av vinprovarkväll, revysupé och höstfester dit nyinflyttade inbjudits speciellt.

Vid sidan om aktiviteterna för ökad gemenskap har sockenrådet agerat som ”bygdens röst”. Exempelvis när fritids på Bergslunds förskola var hotat 2003, efter ett kommunalt beslut att endast ha fritids i anslutning till kommunala skolor. Eller som nu, 2011, när busslinjer är på väg att dras in och pendlingsmöjligheterna hotas. När Bergs kyrka stängdes 2009, utan att det kom någon information från kyrkligt håll var det också självklart för sockenrådet att kalla till informationsmöte.

Med detta som bakgrund har det också varit självklart att sockenrådet agerat projektägare när intresse väckts för Leaderprojekten Knuff och Branding Berg. Det administrativa arbetet med att driva sådana projekt är omfattande och det är inte alltid så lätt att se ”vilken nytta” projekten gör. Men vi kan redan nu se att projekten inneburit att nya människor engagerat sig i Bergs föreningsliv och i arbetet för Bergs framtid.

De har fått utmärkelsen Årets Bergbo:


1992: Malin och Jennie Johansson, Torshult
1993: Karl-Olof Gustafsson, Ernatorp
1994: Åke Stern, Matkull
1995: Bertil Karlsson, Furuledet
1996: Sune Andersson, Vinninge
1997: Anders och Margareta Johansson, Ugglehult
1998: Märta och Börje Schlecker, Berg
1999: Bo Karlsson, Berg
2000: Alvar Karlsson, Berg
2001: Erik Andersson, Hult
2002: Cornelia Richter, Torshult
2003: Elwy Löwall, Berg
2005: Ulla och Roland Johansson, Berg
2006: Bengt Jonasson, Ryssby/Hagstad
2007: Heidi Sydmark, Bergs prästgård
2010: Lars-Göran Pehrsson, Ernatorp
2011: Cecilia och Lars-Göran Hedstig, Lädja
2012: Birgitta Hansson, Sörskog och Bengt Göransson, Lädja
2013: Jonas Gate, Bråt
2014: Ann-Cathrin Carlsson, Fagerås
2015: Hedersomnämnande till Bergslunds kooperativa förskola
2016: Cecilia Zadig, Gunnar Petersson, Linnéa Ivarsson
2017: Barbro Ahl, Berg
2018: Björn Einvall, Hjulatorp
2021: Hedersomnämnande till Thage G Peterson

De har varit ordförande i sockenrådet:


Lars-Göran Pehrsson 1988-89
Annel-Li Fiskesjö 1990- 1991
Ingen ordförande 1992 (ambulerande inom sockenrådet)
Lars-Göran Pehrsson 1993-1998
Lars-Erik Persson 1999-

Sidan skapad av MG Webbproduktion

Läs mer om Elin Wägners hem Lilla Björka Läs senaste numret av Bergbladet Se programmet för årets Bergveckan Besök torget med forum och anslagstavla Lokaler för uthyrning